top of page

BIOMETAN

biometa_picto2.png

Snižuje emise skleníkových plynů.

Zmírňuje klimatickou změnu.

Přispívá k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky a udržitelného zemědělství.

Biometan je obnovitelný plyn biogenního (nefosilního) původu. Díky své zaměnitelnosti s fosilním zemním plynem je často označován jako obnovitelný zemní plyn (RNG, renewable natural gas). Biometan obsahuje více než 95 % metanu a vyrábí se tzv. upgradingem z bioplynu v bioplynových stanicích, nebo z kalového plynu v čistírnách odpadních vod a méně častěji ze skládkového plynu při odplyňování skládek komunálního odpadu.

Energetické využití biometanu je stejné jako u zemního plynu, protože se jedná o chemicky identickou molekulu metanu. 

Rozdíl je ale v původu plynu a v emisní stopě.

Emise biometanu jsou výrazně nižší než emise zemního plynu. Biometan vyrobený z vlhké mrvy a hnoje má dokonce zápornou emisní stopu díky zachyceným emisím z likvidace zemědělských odpadů a zbytků.

NÍZKÉ EMISE BIOMETANU

Biometan se využívá v dopravě jako náhrada fosilních pohonných hmot ve stlačené formě Bio-CNG, nebo jako zkapalněné Bio-LNG, které se označuje mezinárodní zkratkou LBG (liquid bio gas).

 

Při výrobě  tepla a v průmyslu může biometan nahradit fosilní palivo v plynových kotlích a kogeneračních jednotkách. 

Emisní faktor biometanu závisí především na surovinách, ze kterých je biometan vyrobený. Pro výrobu se využívají biologicky rozložitelné suroviny jako jsou odpady, vedlejší produkty ze zemědělství a potravinářství nebo udržitelná biomasa (sekvenční plodiny).

 

Emisní úspora biometanu je největší v environmentálně šetrných výrobnách, které zpracovávají vlhkou mrvu a hnůj.

Další úspory emisí je možné dosáhnout doplněním CCU technologií (Carbon Capture and Usage).

emise biometanu.png

CÍLE A VÝROBA BIOMETANU V ČR  

výroba biometanu.png
bottom of page