top of page
horská krajina

ROZUMÍME BIOMETANU

NAŠE SLUŽBY

energie_cb.png
biometan_cb.png
certifikace.png
odpad_cb.png
Finance_cb.png
uspory.png
About

O NÁS

Prosazujeme šetrný a udržitelný přístup nejenom k životnímu prostředí, ale i k ekonomii jako takové s přesahem především do sociální oblasti.

Aplikujeme principy cirkulární ekonomiky a tzv. Doughnut Economics.

Účastníme se panelových diskusí, konferencí
a publikujeme v médiích.


Jsme aktivním členem odborných profesních organizací a pracovních skupin.

Spolupracujeme s organizacemi a ministerstvy České republiky, Slovenské republiky
a Evropské unie.


 
Specializujeme se na biometan, obnovitelné zdroje energie a odpadové hospodářství.

Podporujeme a rozvíjíme obnovitelné
a nízkoemisní plyny jako je biometan, zelený vodík, syngas a bioCO2.


Fandíme moderním systémům nakládání
s odpady a jejich cirkulárnímu využívání, kde největší potenciál vidíme ve výrobě bioCNG
a bioLNG z biologicky rozložitelných odpadů
a v zavádění motivačních door-to-door systémů vedoucích ke snižování produkovaných odpadů.

Rozvíjíme obnovitelné zdroje energie jako součást energetických komunit, které
s energiemi nakládaji efektivně a úsporně.
Jsme technologicky neutrální. Pro každý projekt hledáme nejlepšího dodavatele a nejlepší technologii. Spolupracujeme se špičkovými českými a evropskými dodavateli.
services

SLUŽBY

BIOMETAN

picto_biometan.png

Biometan snižuje emise skleníkových plynů, přispívá ke zmírnění klimatické změny,

k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky, čisté mobility a udržitelného zemědělství.

Zhodnotíme Váš bioplyn. Navrhneme výrobu bioplynu

a prodej biometanu nejlepším možným způsobem, který Vám garantuje nejlepší možný návrat Vaší investice.

Osobně jsme navštívili výrobny biometanu
a bioplynové stanice v různých státech Evropy.

Známe vývojová, výrobní a montážní centra předních výrobců technologií pro výrobu a využití biometanu. 

Umíme doporučit technologii výhodnou pro Váš projekt.
 
Studie proveditelnosti.

Navrhujeme nové projekty i přestavbu stávajících bioplynových stanic. Zaměřujeme se na výrobu biometanu a zpracování odpadních surovin.

Součástí studie je kompletní posouzení možných variant a doporučení optimální technologie, výroby tepla a elektrické energie, využití biometanu včetně jeho certifikace
a prodeje.
Máme zkušenosti s přípravou a financováním projektu, výstavbou i běžným provozem. 

Získali jsme špičkové know-how, založené na mnohaletých osobních zkušenostech našeho
týmu, které Vám pomůže úspěšně vyrábět biometan. 

Stojíme za úspěchem první výrobny biometanu v České republice.

Byli jsme spoluinvestorem, členem představenstva a projektového týmu výroby biometanu v odpadářské bioplynové stanici
v Rapotíně.
 
Projektová dokumentace, inženýring.

Výběr dodavatele podle specifických podmínek investora, podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo podle pravidel.

Příprava na certifikaci biometanu.

Stanovení emisní stopy biometanu.

Zpracování odborných posudků
a ekonomických analýz.
biometan
biometa_picto2.png
Bioplyn, kalový plyn z ČOV nebo skládkový plyn obsahují zhruba 59 % metanu (CH4), 40 % oxidu uhličitého (CO2) a 1 % dalších plynů.

Pro výrobu bioplynu se využívají biologicky rozložitelné komunální odpady, odpady a vedlejší produkty ze zemědělství a potravinářství nebo biomasa. 


Nejvyšší úsporu emisí skleníkových plynů má bioplyn vyrobený z komunálních odpadů, chlévské mrvy a kejdy.

Bioplyn se používá k výrobě biometanu nebo pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
v kogenerační jednotce.


Biometan obsahuje více než 95 % metanu a vyrábí se tzv. upgradingem z bioplynu nebo kalového plynu. Díky své zaměnitelnosti s fosilním zemním plynem je často označován jako obnovitelný zemní plyn (RNG, renewable natural gas).

Biometan se využívá v dopravě jako náhrada fosilních pohonných hmot ve stlačené formě Bio-CNG, nebo jako zkapalněné Bio-LNG, které se mezinárodně označuje zkratkou LBG (liquid bio gas). Také v teplárenství biometan nahrazuje fosilní paliva a používá se v plynových kotlích a kogeneračních jednotkách.

CERTIFIKACE

picto_certifikat.png

Úspěšný prodej biometanu začíná certifikací kritérií udržitelnosti pro biopaliva a výpočtem úspor emisí skleníkových plynů podle evropské směrnice RED I. a RED II.

Certifikace systémem KZR INiG

Příprava na audit

Vytvoření směrnic a dokumentů

Připravíme Vás na audit kritérií udržitelnosti biopaliv, tzv. předaudit.
Vypracujeme pro Vás systém řízení kvality a firemní dokumentaci, která je potřeba pro řádné splnění požadavků certifikace biopaliv (bioplynu, biometanu). 

Biopaliva (například biometan) musí prokázat splnění kritérií udržitelnosti. Každý článek dodavatelského řetězce musí být certifikován jedním ze systémů schválených Evropskou komisí – například KZR INiG. Cílem je potvrzení shody s kritérii udržitelnosti a potvrzení o splnění zákonných požadavků v souladu se směrnicí RED I / RED II pro výrobu biopaliv a kapalných biosložek.

Ověření kritérií udržitelnosti umožňuje vypočítat emise skleníkových plynů souvisejících s výrobou biosložek / biopaliv v každé fázi jejich životního cyklu.

Certifikát se uděluje na dobu jednoho roku.

Naši auditoři jsou držitelé ISO 9001 - IRCA Lead Auditor a KZR INiG Auditor.
Audity provádíme pro certifikační společnost URS Czech.

certifikace

ENERGIE

energie_picto.png

Obnovitelná a nízkoemisní energie se vyrábí a sdílí v komunitním energetickém společenství. Úspora energie zmírňuje klimatickou změnu.

Energetická společenství a komunity.
 
Analýza spotřeby, akumulace, výroby
a distribuce energie.  

 
Návrh provozních variant vlastních obnovitelných a nízkoemisních zdrojů energie.
 
Energetický audit a návrh optimalizačních opatření.
Energetická bilance výroby biometanu.

Energie spotřebovaná ve výrobě bioplynu
a biometanu ovlivňuje hodnotu biometanu.


Energie je nákladná a má svou emisní stopu, která se zohledňuje v certifikaci a v hodnotě biometanu. 
energie

ODPAD

picto_odpad.png

Odpady jsou cirkulárně využívány jako zdroje. Udržitelné nakládání s odpady je ekonomické, efektivní a šetrné k životnímu prostředí.

Navrhujeme řešení, která vzniku odpadu předcházejí a pokud vznikne, využívají ho jako zdroj.

Odpady nebo vedlejší produkty jsou materiál, který se musíme naučit používat znovu. Obsahují totiž mnoho cenných surovin. Jejich opětovné využití je správné (šetrné k životnímu prostředí) a ekonomické zároveň. 

Navrhujeme systémy, které motivují ke snižování množství odpadu, předcházejí jeho vzniku a jsou efektivní ve sběru a třídění.

Města a obce motivoval nový odpadový zákon
k zakládání dobrovolných svazků obcí
a obchodních společností (vlastníkem jsou obce), které pro města a obce zajišťují svoz
a nakládání s odpady. Zjistíme pro Vaši obec výhody a nevýhody .
Poradenství obcím 

Analýza systému sběru, svozu a nakládání
s odpady. 


Návrh opatření pro snižování množství směsného komunálního odpadu (SKO).

Návrh systému sběru a svozu komunálního odpadu.

Návrh koncových zařízení na využití odpadu.

Nastavení finančního modelu a místní vyhlášky
o poplatku za odpad podle nového zákona
o odpadech.
odpad

FINANCE

finance_picto.png

Nabízíme financování udržitelných projektů z dotací a od spoluinvestora.

Dotace a veřejná podpora.
 
Specializujeme se výhradně na specifické projekty z oblastí, kterým perfektně rozumíme.
 
Proto máme skvělé výsledky. 
 
Poskytujeme poradenství pro udržitelné projekty, které jsou cílené na:

- biometan

- oběhové hospodářství

- obnovitelné zdroje energie

- úspory energie

- komunitní energetika

 
Návrhneme vhodné formy veřejné podpory
a konkrétní dotační výzvy z Modernizačního fondu, Fondu obnovy, OP ŽP, OP TAK a Nová zelená úsporám.
Financování udržitelných projektů.

Joint venture – vstup menšinového partnera, který přinese financování Vašeho projektu.

Financování technologie a stavby na splátky.

Bankovní i nebankovní financování výroby biometanu.

Zpracování žádosti o dotaci a všech příloh
k žádosti.

Výběrové řízení dodavatele.
finance
Contact
bottom of page