top of page
horská krajina

ROZUMÍME BIOMETANU

biometan_cb.png
investice.png
data a trh_edited.png
23.png
trading.png
CO2.png

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SLUŽBY

services
certifikace

CERTIFIKACE, EMISE A UDRŽITELNOST 

picto_certifikat.png

Výpočet emisí

Příprava na audit

Zajištění auditu

Pracujeme se systémy ISCC EU a KZR INiG

Pro Váš úspěšný business je důležitá kvalitní certifikace udržitelnosti a výpočet emisí skleníkových plynů podle evropské směrnice RED.

Vypracujeme pro Vás systém řízení kvality a firemní dokumentaci, která je potřeba pro řádné splnění požadavků certifikace biopaliv (pevná biomasa, bioplyn, biometan). 

Připravíme Vás na audit kritérií udržitelnosti biopaliv a otestujeme Váš systém interním předauditem.

Vypočítáme emise skleníkových plynů souvisejících s výrobou biosložek / biopaliv v každé fázi jejich životního cyklu.

ČLENOVÉ NAŠEHO TÝMU JSOU CERTIFIKOVANÍ AUDITOŘI A ZKUŠENÍ SPECIALISTÉ. 

 

finance

PRODEJ A FINANCOVÁNÍ

finance_picto.png

Prodej biometanu
Financování a prodej udržitelných projektů

Dotační poradenství
 

Specializujeme se výhradně na specifické projekty z oblastí, kterým perfektně rozumíme.
 
Proto máme skvělé výsledky. 
M&A Prodej bioplynových a biometanových stanic v každém stavu včetně záměru nebo insolvence.

JV financování společného podniku výroby biometanu.


Dotace Poradenství a realizace vhodné formy veřejné podpory (provozní a investiční).

ÚSPORY EMISÍ

co2-2picto_edited.png

Snížíme uhlíkovou stopu z pohonných hmot, energií a odpadů.

Chceme podpořit vaši udržitelnost a snižování emisí skleníkových plynů.

 • úspora emisí pro dodavatele pohonných hmot ve sdružení

 • biometan s vysokou úsporou emisí

 • certifikovaná biomasa pro výrobu tepla 

 • bezemisní elektřina z obnovitelných zdrojů

 • čistá mobilita

 • energeticky šetrné projekty

 • chytré nakládání s odpady a vedlejšími produkty

BUDOUCNOST MAJÍ ODPOVĚDNÉ FIRMY S JASNOU STRATEGIÍ SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ.

Banky a investoři mají povinnost zveřejňovat informace o udržitelnosti podle nařízení SFDR, proto vyžadují tyto informace i po svých firemních klientech.

Finanční instituce budou spolupracovat pouze s firemními klienty kteří dodržují taxonomii EU.

 

Zákazníci chtějí výrobky a služby, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Firmy jsou motivované k udržitelnosti a k nefinančnímu reportingu ESG (environmentální a sociální odpovědnosti).

 

Ve vztahu k životnímu prostředí je klíčové

 • snižovat emise skleníkových plynů a spotřebu energií

 • přechod k cirkulární ekonomice

 

Vykazování uhlíkové stopy, měření, analýza a reporting firemních emisí má jednoznačná pravidla. Celosvětově nejrozšířenější metodikou schválenou World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) je GHG Protocol.

 

SCOPE 1 (PŘÍMÉ EMISE)

Činnosti podniku, při kterých jsou uvolňovány emise přímo do ovzduší. Například emise firemních automobilů, emise z průmyslových procesů a kotlů v podniku.

SCOPE 2 (NEPŘÍMÉ EMISE)

Emise nakupovaných energií, které v podniku nevznikají a podnik je přímo nekontroluje. Například emise nakupovaného plynu, elektřiny, tepla, chladu, páry či stlačeného vzduchu.

SCOPE 3 (DALŠÍ NEPŘÍMÉ EMISE)

Emise mimo kontrolu či vlastnictví podniku, které nejsou klasifikovány jako Scope 2 emise. Například ukládání odpadů na skládku, nákup paliv, materiálu nebo služební cesty dopravními prostředky, které podnik nevlastní ani nekontroluje (např. letadlo).

BIOMETAN

picto_biometan.png

Efektivní výroba a prodej biometanu

Studie proveditelnosti investičního záměru

Jsme nejzkušenější poradenskou společností pro biometan v ČR a SR.

Rozvíjíme trh s biometanem od začátku.

Stojíme za úspěchem prvních výroben biometanu v České republice.

 • Rapotín: spoluinvestor a člen představenstva první výrobny biometanu v ČR. Vedoucí člen projektového týmu.
   

 • Litomyšl: zajištění investiční dotace, výběr dodavatele, certifikace udržitelnosti, výpočet emisí, prodej biometanu v první zemědělské výrobně biometanu v ČR.
   

 • Herálec: spoluzajištění investiční dotace, výběr dodavatele, certifikace udržitelnosti, výpočet emisí, prodej a distribuce prvního bioCNG v ČR.
   

 • Spolupráce s investory na dalších projektech výroby biometanu.

Studie proveditelnosti.

 • vstupní suroviny

 • výroba biometanu

 • materiálová a energetická bilance

 • emise

 • ekonomika a návratnost investice při různých variantách provozu a různém financování

Informace o biometanu, jeho výrobě a emisích najdete zde.

biometan

TRADING

energie_picto.png

Obchodujeme s biometanem a s úsporami emisí. 

Máme přístup na všechny trhy v Evropě.

Společnost New generation gas CEE je součástí naší skupiny a zajišťuje všechny služby pro obchodování s plynem a obchodování s emisními úsporami. 

Specializujeme se na region střední a východní Evropy. Silné obchodní vazby máme také na Ukrajině, ve Švýcarsku, Velké Británii a v členských státech EU v západní Evropě. 

 
Jako licencovaný obchodník s plynem zajišťujeme obchod, služby subjektu zúčtování a distribuci prostřednictvím plynárenské sítě nebo převozem bioCNG.  

Jsme certifikováni ISCC EU.
energie
emise
odpad

KNOW-HOW BIOENEGETIKY

picto_trh.png

Data o výrobě biometanu v EU a v ČR

Informace o chystané regulaci 

Prezentace o udržitelnosti a úsporách emisí GHG

V těchto tématech jsme jako ryba ve vodě:
 • biometan, bioplyn, ČOV, skládkový plyn

 • záruka původu, POS, registr, UDB, ERGAR

 • certifikace, audit, kritéria udržitelnosti

 • pokročilé biopalivo, biomasa, štěpka

 • povinnost, podpora, IRR, NPV

 • pokročilé biopalivo, biomasa, štěpka

 • surovina, odpad, zbytek, meziprodukt

 • flexibilita, agregace, služby výkonové rovnováhy

 • Power to Gas, e-methane, syntetický plyn

 • zkapalňování, stlačování, vtláčení, těžební plynovod

 • precizní zemědělství, sekvenční plodiny, střídání plodin,

 • zdravá půda, regenerativní zemědělství

Nabízíme poradenství pro stakeholdery, prezentace na konferenčních akcí, rozhovory pro média nebo zpracování odborných dokumentů a studií. 
About

Naše DNA

Development biometanu. Rozvoj čisté bioenergie!
 

Našim posláním je "spolupráce na zelené budoucnosti". Jsme "zelená" společnost. Chováme se podle toho a neustále přehodnocujeme naše kroky v zájmu budoucích generací a udržitelného života na Zemi. Jako tým přispíváme k transformaci energetiky i celé společnosti a jsme na to hrdí!

Prosazujeme šetrný a udržitelný přístup nejenom k životnímu prostředí, ale i k ekonomii jako takové s přesahem především do sociální oblasti.

Aplikujeme principy cirkulární ekonomiky a tzv. Doughnut Economics.

Účastníme se panelových diskusí, konferencí
a publikujeme v médiích.


Jsme aktivním členem odborných profesních organizací a pracovních skupin.

Spolupracujeme s organizacemi a ministerstvy České republiky, Slovenské republiky
a Evropské unie.


 
Specializujeme se na biometan, obnovitelné zdroje energie a odpadové hospodářství.

Podporujeme a rozvíjíme obnovitelné
a nízkoemisní plyny jako je biometan, zelený vodík, syngas a bioCO2.


Fandíme moderním systémům nakládání
s odpady a jejich cirkulárnímu využívání, kde největší potenciál vidíme ve výrobě bioCNG
a bioLNG z biologicky rozložitelných odpadů
a v zavádění motivačních door-to-door systémů vedoucích ke snižování produkovaných odpadů.

Rozvíjíme obnovitelné zdroje energie jako součást energetických komunit, které
s energiemi nakládaji efektivně a úsporně.
Contact
bottom of page