top of page
co2-2picto.png

ÚSPORY

SNÍŽÍME VÁM UHLÍKOVOU STOPU Z ENERGIÍ A ODPADŮ.

Chceme podpořit vaši udržitelnost a snižování emisí skleníkových plynů.

  • biometan s vysokou úsporou emisí

  • bezemisní elektřina z obnovitelných zdrojů

  • čistá mobilita

  • energeticky šetrné projekty

  • chytré nakládání s odpady a vedlejšími produkty

BUDOUCNOST MAJÍ ODPOVĚDNÉ FIRMY S JASNOU STRATEGIÍ SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ.

Banky a investoři mají povinnost zveřejňovat informace o udržitelnosti podle nařízení SFDR, proto vyžadují tyto informace i po svých firemních klientech. Finanční instituce budou spolupracovat pouze s firemními klienty kteří dodržují taxonomii EU.

 

Zákazníci chtějí výrobky a služby, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

 

Firmy jsou motivované k udržitelnosti a k nefinančnímu reportingu ESG (environmentální a sociální odpovědnosti).

 

Ve vztahu k životnímu prostředí je klíčové

  • snižovat emise skleníkových plynů a spotřebu energií

  • přechod k cirkulární ekonomice

 

Vykazování uhlíkové stopy, měření, analýza a reporting firemních emisí má jednoznačná pravidla. Celosvětově nejrozšířenější metodikou schválenou World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) je GHG Protocol.

 

SCOPE 1 (PŘÍMÉ EMISE)

 

Činnosti podniku, při kterých jsou uvolňovány emise přímo do ovzduší. Například emise firemních automobilů, emise z průmyslových procesů a kotlů v podniku.

 

SCOPE 2 (NEPŘÍMÉ EMISE)

 

Emise nakupovaných energií, které v podniku nevznikají a podnik je přímo nekontroluje. Například emise nakupovaného plynu, elektřiny, tepla, chladu, páry či stlačeného vzduchu.

 

SCOPE 3 (DALŠÍ NEPŘÍMÉ EMISE)

 

Emise mimo kontrolu či vlastnictví podniku, které nejsou klasifikovány jako Scope 2 emise. Například ukládání odpadů na skládku, nákup paliv, materiálu nebo služební cesty dopravními prostředky, které podnik nevlastní ani nekontroluje (např. letadlo).

bottom of page